ข้อมูลทั่วไปส่วนที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป


ตอนที่ ๑
๑.      กศน.ตำบลนาใน
๒.      สถานที่ตั้ง วัดราชสีมาบ้านนาใน  หมู่ที่ ๑ ตำบลนาใน   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ ๐๙๕-๖๖๙๗๔๙๓
๓.      ลักษณะอาคารเป็นเอกเทศ  ตั้งอยู่ ข้างศาลาการเปรียญภายในบริเวณวัดราชสีมา
๔.      ขนาดพื้นที่ใช้สอยของ กศน.ตำบลนาใน มีขนาด กว้าง ๖ เมตร  ยาว ๘ เมตร
๕.      หัวหน้า กศน.ตำบลชื่อ  นางสาวกันตินันท์  ลีสี   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เกษตรศาสตรบัณฑิต (กษ.บ.) 
โทรศัพท์  ๐๙๕-๖๖๙๗๔๙๓        E-mail address  kantinankuyfuy@gmail.com.  สภาพทางกายภาพของชุมชน

(๑)    แผนที่ชุมชน  (แสดงข้อมูลครัวเรือน, สถานที่สำคัญ, จุดที่ตั้งผู้นำ,หัวหน้าคุ้ม,คนพิการ, 
คนยากจน
, และสิ่งแวดล้อมของชุมชน)

ชุมชนปัจจุบัน ปี  ๒๕๖๑

แผนผังลําดับงาน: กระบวนการสำรอง: นาใน
(๒)    ขนาดพื้นที่   ๕๓   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๘,๐๗๒ ไร่
(๓)    ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลนาขมิ้น    อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลบ้านผึ้ง     อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก    ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก  จรด  ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
(๔)    ระยะห่างจากอำเภอ  ๑๐  กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ทางทิศตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกเกษตรกรรม  พื้นที่ทางทิศตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ทำสวนยาง ไร่อ้อยและปลูกสับปะรด
ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งออกได้ ๓ ฤดู คือ
 - ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๓๙ องศาเซลเซียส
 - ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฏาคม ถึงตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๓๕ องศาเซลเซียส
 - ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๑๒ องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๓๖ องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียส ฤดูหนาวต่ำสุดประมาณ ๑๒ องศาเซลเซียส

๑.๒  ประวัติหมู่บ้าน
/ชุมชน
เมื่อ  ๒๐๐  ปีมาแล้ว มีชนเผ่า "ญ้อ" โดยการนำของ  นายสม  ปิตะ  พร้อมพวก  จำนวน
๔ ครอบครัว ได้อพยพมาจากอำเภอท่าอุเทน อยู่ห่างจากที่ตั้งปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกประมาณ  ๒๐  กิโลเมตร มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณห้วยเซกา ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านทุ่งลม" ต่อมาเกิดโรคระบาด ประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมาก ประกอบกับพื้นที่เดิมคับแคบ จึงอพยพมาตั้งหมู่บ้านใหม่ เรียกว่า "บ้านนาใน" อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ โพนสวรรค์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอเป็นระยะทางประมาณ ๑๓  กิโลเมตรและได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐  ปัจจุบันมีหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน ๘ หมู่บ้าน  ดังนี้


หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
บ้านนาใน
๑๙๘
บ้านนาผักหม
๑๐๘
บ้านนาหมากแงว
๑๔๑
บ้านหนองดู่ 
๒๔๔
บ้านนาหมากมี้
๔๖
บ้านโนนขาม
๓๙
บ้านหนองดู่ใต้
๒๗๒
บ้านโชคชัย
๑๒๙
       
ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนปกครองท้องถิ่น อำเภอโพนสวรรค์ ณ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑.๓  ข้อมูลประชากร, อาชีพ, รายได้  จำนวนประชากร  

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ประชากร
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
บ้านนาใน
๓๔๐
๓๖๒
๗๐๒
๑๙๘
บ้านนาผักหม
๒๒๐
๒๑๖
๔๓๖
๑๐๘
บ้านนาหมากแงว
๒๙๗
๓๑๒
๖๐๗
๑๔๑
บ้านหนองดู่ 
๔๘๖
๔๖๒
๙๔๘
๒๔๔
บ้านนาหมากมี้
๑๐๐
๙๕
๑๙๕
๔๖
บ้านโนนขาม
๘๑
๗๕
๑๕๖
๓๙
บ้านหนองดู่ใต้
๕๕๒
๕๒๑
๑,๐๗๓
๒๗๒
บ้านโชคชัย
๒๖๙
๒๗๓
๕๔๒
๑๒๙
รวม
๒,๓๔๕
๒,๓๑๔
๔,๖๕๙
๑,๑๗๗

-  จำนวนครัวเรือน   ๑,๑๗๗ ครัวเรือน
-  ประชากร    ๔,๖๕๙  คน  ชาย   ๒,๓๔๕  คน  หญิง   ๒,๓๑๔ คน
-  อาชีพหลัก  (๑) ทำนา  จำนวน ๑,๐๐๐ ครัวเรือน
       (๒) ค้าขาย จำนวน  ๗๗     ครัวเรือน
       (๓) อื่นๆ    จำนวน  ๑๐๐   ครัวเรือน
-  อาชีพเสริม (๑)  ทำสวน   จำนวน ๓๑๕  ครัวเรือน
       (๒)  รับจ้าง    จำนวน ๒๐๙ ครัวเรือน       
          -  รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย....๓๕,๐๙๑.-บาท/ครัวเรือน/ปี
     -  รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย ๑๒๐,๐๐๐.-บาท/ครัวเรือน/ปี
     -  รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๖๑)  ๓๐,๐๐๐.-บาท/คน/ปี
-  ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง  ๓๐,๐๐๐  บาท/คน/ปี)  ปี ๒๕๖๑  จำนวน  -  ครัวเรือน


                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          พื้นที่/หมู่ที่
จำนวนครัวเรือน
จำนวน (คน)
แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย(บาท/ปี)
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย(บาท/ปี)
รายได้บุคคลเฉลี่ย(บาท/ปี)
อาชีพหลัก
อาชีพรอง
รายได้อื่น
ปลูก/เลี้ยง/หาเอง
หมู่ ๑ บ้านนาใน
๑๙๘
๗๐๒
๑๘๙,๗๕๗
๔๔,๙๑๐
๓๒,๔๐๒
๓๗,๘๙๓
๓๐๔,๙๒๖
๗๖,๔๖๘
หมู่ ๒ บ้านนาผักหม
๑๐๘
๔๓๖
๑๐๒,๐๘๓
๕๐,๔๐๖
๒๔,๙๑๔
๓๗,๐๙๖
๒๑๔,๕๐๐
๗๐,๒๒๐
หมู่ ๓ บ้านนาหมากแงว
๑๔๑
๖๐๗
๙๔,๒๒๓
๕๑,๓๑๔
๓๑,๒๐๘
๓๕,๗๑๕
๒๒๒,๔๖๑
๖๑,๗๙๕
หมู่ ๔ บ้านหนองดู่
๒๔๔
๙๔๘
๗๖,๔๔๗
๗๘,๙๔๗
๕๑,๔๔๗
๓๑,๗๑๑
๒๓๘,๕๕๓
๕๙,๖๓๘
หมู่ ๕ บ้านนาหมากมี้
๔๖
๑๙๕
๕๖,๔๑๕
๕๕,๒๘๒
๔๖,๘๓๒
๓๙,๒๒๓
๑๙๗,๗๕๒
๕๙,๓๗๑
หมู่ ๖ บ้านโนนขาม
๓๙
๑๕๖
๗๔,๘๑๗
๘๐,๑๐๕
๓๐,๑๕๘
๒๘,๔๓๕
๒๑๓,๕๖๙
๕๘,๗๓๒
หมู่ ๗ บ้านหนองดู่ใต้
๒๗๒
๑,๐๗๓
๑๐๔,๒๙๗
๒๙,๓๖๖
๒๒,๙๑๙
๒๗,๕๑๔
๑๘๔,๐๙๖
๕๕,๘๓๒
หมู่ ๘ บ้านโชคชัย
๑๒๙
๕๔๒
๕๕,๒๓๒
๓๘,๙๕๙
๒๓,๙๒๘
๑๗,๐๕๒
๑๓๕,๑๗๐
๓๙,๘๕๓
รวม
๑,๑๗๗
๔,๖๕๙
๙๘,๙๓๔
๕๕,๓๑๕
๓๒,๕๗๖
๓๓,๒๖๓
๒๒๐,๐๙๑
๖๓,๐๗๘

ที่มา : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๑


๑.๔  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน
-  พื้นที่อยู่อาศัย   ๒,๕๒๓  ไร่  พื้นที่ทำการเกษตร  ๑๙,๖๑๖ ไร่ 
พื้นที่สาธารณประโยชน์  ๑,๕๑๒  ไร่   ทำนาปีละ    ครั้ง
-  พื้นที่ทำนา  ๑๒,๖๖๑  ไร่  พื้นที่ทำไร่   ๔๘๐  ไร่  พื้นที่ทำสวน  ๑,๘๕๐  ไร่
-  พื้นที่การเกษตรอื่น ๆ ๗๙๐  ไร่ พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน (เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
   คลองชลประทาน)    -  ไร่
-  ป่าชุมชน  ๑ แห่ง  (๑) ป่าดงเซกา  จำนวน  ๕๒๐  ไร่ 
-  แหล่งน้ำสาธารณะ/ลำห้วย    สาย, ฝาย    แห่ง,  บ่อน้ำตื้น  ๑๕  แห่ง,  ทำนบ    แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน     แห่ง   ผู้ใช้  ๑,๑๗๗  ครัวเรือน
  สถานศึกษา/โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ตำบลนาในเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาด็กเล็ก ๓ แห่ง ดังนี้
  ๑) โรงเรียนบ้านนาใน เปิดสอนระดับอนุบาลถึง ป.๖ ตั้งอยู่ที่บ้านนาใน หมู่ที่ ๑
  ๒) โรงเรียนบ้านนาผักหม-นาหมากแงว เปิดสอนระดับอนุบาลถึง ป.๖ ตั้งอยู่ที่ บ้านนาผักหม
      หมู่ที่ ๒
  ๓) โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านหนองดู่ เปิดสอนระดับอนุบาลถึง ป.๖ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองดู่ หมู่ที่ ๔  
  ๔) โรงเรียน ต.ช.ด.คอนราดเฮ็งเคล เปิดสอนระดับอนุบาลถึง ป.๖ ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนขาม หมู่ ๖
  ๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา บ้านนาใน หมู่ที่ ๑
  ๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล บ้านนาผักหม หมู่ที่ ๒
  ๗) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองดู่ใต้ หมู่ที่ ๗  
  วัด/ศาสนสถานทางพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในตำบลนาใน มีจำนวน ๗ แห่ง ดังนี้
      ๑) วัดราชสีมา ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ บ้านนาใน
      ๒) วัดศรีมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านาผักหม
      ๓) วัดป่าสุธรรมาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านนาหมากแงว
      ๔) วัดป่าพาราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านนาหมากมี้
      ๕) วัดป่าสามัคคีธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านโนนขาม
      ๖) วัดป่าพัฒนาจิต ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านหนองดู่ใต้
      ๗) วัดวงค์ทองสุการาม  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ บ้านโชคชัย
-  จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า.........๑,๑๑๗.....ครัวเรือน 
-  โทรศัพท์สาธารณะ.  -   แห่ง    ส่วนตัว (เบอร์บ้าน)      เครื่อง
-  โทรศัพท์มือถือ  ๑,๘๕๔  เครื่อง
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ....... ไม่มี .............
-  หอกระจายข่าว   แห่ง   วิทยุชุมชน....................-.....................แห่ง
-  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   แห่ง  บ้านโชคชัย หมู่ที่ ๘ 
-  บ้านหนังสือชุมชน ๓  แห่ง
  ประกอบด้วย  (๑) หมู่ที่ ๑ บ้านนาใน  (๒) หมู่ที่ ๕ บ้านนาหมากมี้ 
(๓) หมู่ที่ ๘ บ้านโชคชัย
-  ศาลาประชาคม     แห่ง 

๑.๕  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว
-  เทียนพรรษา  เดือน  กรกฎาคม   ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
-  สงกรานต์  เดือน  เมษายน  ประเพณีสงกรานต์รวมใจไทโพนสวรรค์/กิจกรรมวันผู้สูงอายุ, 
   งานบุญผเวสสันดร(เทศน์มหาชาติ)
-  ออกพรรษา  เดือน  ตุลาคม  ประเพณีตักบาตรเทโว
-  อื่น ๆ (ระบุ)  งานบุญประเพณีฮีตสิบสองครองสิบสี่
  
    สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ
     ๑. วัดป่าพัฒนาจิต บ้านหนองดู่ใต้ หมู่ที่ ๗ 
    
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร / โอทอปนวัตวิถี
               - หมู่  ๑ บ้านนาใน
๑.๖   ข้อมูลด้านการบริหารหมู่บ้าน
       
๑.๖.๑  รายชื่อ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  
                        ๑)  นายใจดี  นันไตย์          ตำแหน่ง  กำนันตำบลนาใน   โทร ๐๘๗-๒๓๕-๙๙๔๘
               ๒)  นายแสงเทียน  มะอินทร์  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑   โทร ๐๙-๐๓๕๖-๑๗๓๗   
              ๓)  นายลาวี  หัดระสา         ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒  โทร ๐๘๐-๗๔๑-๓๗๑๐
              ๔)  นายสุรินทร์  จันทะผล     ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓  โทร ๐๘๔-๙๓๕-๘๗๐๔
              ๕)  นายใจดี  นันไตย์          ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔  โทร ๐๘๗-๒๓๕-๙๙๔๘
              ๖)  นาย          ประยอม  เบ้าลี                 ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕   โทร ๐๘๒-๑๑๔-๕๒๓๐
              ๗)  นายณัฐศักดิ์  เลพล        ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖  โทร ๐๘๗-๙๔๕-๘๐๒ต
              ๘)  นายสายัญ  โพธิ์พุ่ม        ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗  โทร ๐๘๕-๖๐๙-๒๖๒๗
              ๙)  นางดวงตา  วรวงค์         ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ โทร ๐๘๖-๘๕๖-๘๒๓๕
     ๑.๖.๒  รายชื่อ นายก อบต   นายทรงเกียรติ  กวนศักดิ์                 โทร ๐๘๓-๒๘๓๔๙๙๖    
     ๑.๖.๓  รายชื่อสมาชิก  อบต.(หมู่บ้าน)
๑)  นายอดิศักดิ์  สนมศรี           หมู่ที่ ๑          
๒)  นายสุระ  สุขพรรณ            หมู่ที่ ๑          
๓)  นางทองจันทร์  แก้วพุด        หมู่ที่ ๒          
๔)  นายเลิศศักดิ์  จิตพิมพ์          หมู่ที่ ๒
๕)  นายนคร  จันทะผล            หมู่ที่ ๓
๖)  นายบันรอน  จันทะผล         หมู่ที่ ๓
๗)  นายสมัย  นันคำ                หมู่ที่ ๔
๘)  นางสุดา  ศิริเวช                หมู่ที่ ๔
๙)  นายสมหวัง  ปู่ห้วยพระ        หมู่ที่ ๕
๑๐)  นายบุญเชิง  เบ้าลี            หมู่ที่ ๕
๑๑)  นางรัศมี  ผาชัย               หมู่ที่ ๖
๑๒)  นายวัง  อุสาพรม             หมู่ที่ ๖
๑๓)  นายบุญส่ง  คำแพง           หมู่ที่ ๗
๑๔)  นายสุเทียน  อ่อนตา          หมู่ที่ ๗
๑๕)  นายสุระ  สุขพรรณ           หมู่ที่ ๘
๑๖)  นายนัฐพล  สนมศรี           หมู่ที่ ๘                    
                                             
         ๑.๖.๔  รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน
                   หมู่ที่ ๑
                    ๑) นายอรุณ  จิตพิมพ์                        ๒) นางระวีวรรณ  มะอินทร์
                        ๓) นายบุญตา  นามนา                      ๔) นายสุดี  สุขพรรณ
                    ๕) นายบุญเชิง  เบ้าลี                        ๖) นายแสงเทียน  มะอินทร์
                                 ๗) นายทองมา  บุพศิริ                       ๘) นายชวน  กองวงค์
๙) นายทองคำ  แผ่นพรม                    ๑๐) นางผ่องศรี  สุขพรรณ
๑๑) นางศุภดา  ปัดสาคำ                    ๑๒) นางกฤติมา  สนมศรี
๑๓) นางทองเรียน  กวนศักดิ์                ๑๔) นายวิจิตร  รัตนะ
๑๕) นายนิพล  มวยลี                        ๑๖) นางบัวผัน  กวนศักดิ์
๑๗) นางอมรมิตร  สาระมัด                  ๑๘) นางนิยม  แร่ถ่าย
๑๙) นางสุทธิสา  รัตนะ                      ๒๐) นายประโยชน์  อุปสุ
๒๑) นายเศษ  ข้ามมา                        ๒๒) นายจันลา  มะอินทร์
๒๓) นายใด  ดวงมืด                          ๒๔) นายอรุณ  จิตพิมพ์
                   หมู่ที่ ๒
                             ๑) นายลาวี  หัดระสา                        ๒) นางสำลี  นนท์เข็มพรม
                             ๓) นายไวพจน์  แก้วนิวงค์                   ๔) นายสุบัน  แก้วนิวงค์
                             ๕) นางปราณี  จันทะผล                     ๖)  นายชาตรี  หัดระสา
                             ๗) นายสุมะณี  จันทะผล                     ๘)  นางพรสุดา  นนท์เข็มพรม
                             ๙) นางสาวประพัสสร  จันทะผล            ๑๐) นางประภาพร  นนท์เข็มพรม
                            
                   หมู่ที่ ๓
๑)      นายกัน  ดวงมืด                          ๒) นายสอนสิน  จันทะผล
๓)      นายบันรอน  จันทะผล                  ๔) นายนคร  จันทะผล
๕)      นายประยอม  จันทะผล                 ๖) นายเลิศศักดิ์  จิตพิมพ์
๗)      นายเฟือง  จันทะผล                     ๘) นายปิ่น  หัดระสา
๙)      นายสมหมาย  นนท์เข็มพรม             ๑๐) นายประพันธ์  ไชยพันธ์
๑๑) นายสีจันทร์  จันทะผล                  ๑๒) นายสุบิน  จิตพิมพ์
๑๓) นายคัมภีร์  นนท์เข็มพรม               ๑๔) นายแวง  ไชยพรม
๑๕) นายเตียง  จันทะผล                     ๑๖) นายสมพร  นนท์เข็มพรม
๑๗) นายแสวง  นนท์เข็มพรม                ๑๘) นายลัน  หัดระสา
๑๙) นายดัน  จิตพิมพ์                        ๒๐) นายจูม  จันทะผล
๒๑) นายสุรินทร์  จันทะผล

หมู่ที่ ๔
๑)      นายประยงค์  เฟื้อยใต้                   ๒) นายจำปา  นัดทะยาย
๓) นายใจดี  นันไตย์                          ๔) นายสวาท  โพธิ์วัด
๕) นายอดุลย์  ภากุล                         ๖) นายสมัย  นันคำ
๗) นางสุดา  ศิริเวช                           ๘) นายกองศิล  นันไตย์
๙) นางคำกอง  เล็บสา                       ๑๐) นางอุทัย  แสงงาม 
๑๑) นายอำนวย  สีมาวงษ์                   ๑๒) นายบรรเจิด  นามไพร
๑๓) นายนิวัติ  สวัสเอื้อ                      ๑๔) นายคำมี  พันสี
๑๕) นายเติม  สุดไกล                        ๑๖) นายสมอน  แก้วเกิดเคน
๑๗) นางพิมพา  โพธิ์วัด                      ๑๘) นางคำสาย  สุโพธิ์เคน
๑๙) นายทนอม  สวัสดิ์เอื้อ                   ๒๐) นายฉลอง  ศิริเมย์
๒๑) นายศิล  แสงสว่าง                       ๒๒) นายบุญปวบ  อโนนาม
๒๓) นายคำเชย  บัวชุม                      ๒๔) นายใจ  อินกอ
๒๕) นายแสง  อรัญทิพย์
                  
หมู่ที่ ๕
๑)      นายประยอม  เบ้าลี                     ๒) นายสมชาย  พรมคำน้อย
๓) นายบุญโฮม  นามพรม                    ๔) นางสุขสันต์  ซองทอง
๕) นางวิรวรรณ  โพธิสาร                     ๖) นายพรมบัญชา  นนท์เข็มพรม
๗) นางสาวศิราภรณ์  จิตจันทึก              ๘) นายธนาธิป  ศรีโท
๙) นายสมใจ  ฝอยทอง                      ๑๐)  นายอินทนนท์  เบ้าลี
                   หมู่ที่ ๖                              
                   ๑) นายณัฐศักดิ์  เลพล                       ๒) นายบุญมี  พันธ์เมือง
                        ๓) นายสังวรณ์  ทูนไชย                      ๔) นายเลิศศักดิ์  ตะวะนะ
                   ๕) นางรัศมี  ผาสีดา                          ๖) นายพรรททะนา  มุดผา
                        ๗) นายทนงศักดิ์   ทิพันธ์                    ๘) นายนิคม  อุสาพรม
๙) นางลำพูน  ตะวะนะ                      ๑๐) นายวัง  อุสาพรม
๑๑) นายสมัย  ทุมสี                          ๑๒) นางอรพิน  ชนะพจน์
๑๓) นางตุ้ย  ทุมสี                            ๑๔) นายเปลื่อง  หัดระสา
๑๕) นายชม  ลือเรื่อง                        ๑๖) นางบุญส่ง  งาคม
๑๗) นายพันธ์  คำสุข                         ๑๘) นายชาย  เลพล
๑๙) นายกวางสี  ผาชัย                      ๒๐) นางหวานใจ  ตรีเหงา
                   หมู่ที่ ๗
๑)      นายสายัญ  โพธิ์พุ่ม                      ๒) นายสมชาย  พรมคำน้อย
๓)  นายบุญโฮม  นามพรม                   ๔) นายบุญเธ่  อุดมศักดิ์
๕)  นายวัชรพล  ชัยสุข                      ๖) นายสยาม  โสรเวช
๗)  นายแดง  จันทร์ปัญญา                  ๘) นายเริ่ม  โมลาศรี
๙)  นายศรี  ป่องเต่า                         ๑๐) นายเจริญ  ผายพิมาย
๑๑) นายสมาน  เพ็งเก่ง                      ๑๒) นายบุญ  ด้นดั้น
๑๓) นายสำรวย  โสภา                       ๑๔) นางสมบูรณ์  คุณฑา
๑๕)  นางมาลี  สุนทร                         ๑๖) นางมนัญญา  โพธิ์พุ่ม
๑๗) นางพะยอม  โพธิ์วัด                     ๑๘) นางแสวง  ป่องเต่า
๑๙) นายบุญส่ง  คำแพง                     ๒๐) นายสมหมาย  ทองฤทธิ์
๒๑) นายคำสิง  นามพรม                    ๒๒) นายเสนอ  โพธิ์พุ่ม
๒๓) นายอุดม  โพธิ์สุวรรณ                   ๒๔) นายลำพูน  จันอบ
๒๕) นายพชร  ศรีนวล

                   หมู่ที่ ๘
                             ๑) นางดวงตา  วรวงค์                        ๒) นายนิกร  นครังสุ               
                             ๓) นายพูน  เสวิวัฒน์                         ๔) นางประไพ  แสนปากรณ์
๕)  นางวันเพ็ญ  รัตนะ                       ๖) นางวิมลรัตน์  สีทอน
๗) นายสงกรานต์  พิมพ์ทอง                 ๘) นางสาวศศิทร  สุขพรรณ
                             ๙) นางไพบูลย์  สาหัส                        ๑๐) นายนัฐพล  สนมศรี

๑.๖.๕  รายชื่อหัวหน้าคุ้ม
          หมู่ที่ ๑
                    ๑)  คุ้มตะวันยอแสง                 หัวหน้าคุ้ม        นางนิยม  แร่ถ่าย         
                    )  คุ้มรับอรุณ                      หัวหน้าคุ้ม        นายแสงเทียน  บุพศิริ
                    ๓)  คุ้มร่วมใจพัฒนา                หัวหน้าคุ้ม        นางระวีวรรณ  มะอินทร์
                    ๔)  คุ้มประชาสามัคคี               หัวหน้าคุ้ม        นายวสันต์  กองวงษ์
                    ๕)  คุ้มประชาร่วมใจ                หัวหน้าคุ้ม        นายอรุณ  จิตพิมพ์
                   
          หมู่ที่ ๔
๑)      คุ้มหนองดู่พัฒนา                 หัวหน้าคุ้ม      นางพิมพา  โพธิ์วัด
๒)      คุ้มราษฎร์สามัคคี               หัวหน้าคุ้ม       นายฉลอง  ศิริเมยล์
๓)      คุ้มตะวันฉาย                             หัวหน้าคุ้ม       นายบรรเจิด  นามไพร
๔)      คุ้มรุ่งเรืองพัฒนา                หัวหน้าคุ้ม       นายศิล  แสงสว่าง
๕)      คุ้มตะวันรุ่ง                     หัวหน้าคุ้ม       นางสุพิษ  ขันตรี
๖)      คุ้มแสงตะวัน                    หัวหน้าคุ้ม       นางคำกอง  เล็บสา
๗)      คุ้มทานตะวัน                   หัวหน้าคุ้ม       นางอุทัย  แสงงาม
         หมู่ที่ ๗
                   ๑)  คุ้มตะวันยอแสง                  หัวหน้าคุ้ม       นายเริ่ม  โมลาศรี         
                   )  คุ้มตะวันรุ่ง                        หัวหน้าคุ้ม     นายสยาม  โสรเวช
๓)  คุ้มรุ่งเรืองพัฒนา                 หัวหน้าคุ้ม       นายแดงจันทร์  ปัญญา
                   ๔)  คุ้มสามัคคีพัฒนา                หัวหน้าคุ้ม       นายสมหมาย  ทองฤทธิ์
                   ๕)  คุ้มประชาสุขสันต์               หัวหน้าคุ้ม       นายสมชาย  พรมคำน้อย
                   ๖)  คุ้มฟ้าใส                         หัวหน้าคุ้ม       นายแสง  ป่องเต่า
                   ๗)  คุ้มรับอรุณ                      หัวหน้าคุ้ม       นายสมาน  เพ็งเก่ง
                   ๘)  คุ้มประชาสามัคคี               หัวหน้าคุ้ม        นายสายัญ  โพธิ์พุ่ม
                   ๙)  คุ้มมิตรภาพ                     หัวหน้าคุ้ม        นายบุญส่ง  คำแพง
                   ๑๐) คุ้มรวมมิตร                     หัวหน้าคุ้ม        นายเจริญ  ผายพิมาย

๑.๖.๖  รายชื่ออาสาพัฒนาชุมชน  (อช.)
          หมู่ที่ ๑
  ๑) นางนิยม  แร่ถ่าย                        ๒) นางสุทธิสา  รัตนะ
 ๓) นายประโยชน์  อุปสุ                     ๔) นายเศษ  ข้ามมา
          หมู่ที่ ๒                                                                    
                             ๑) นางปราณี  จันทะผล                     ๒) นางสำลี  นนท์เข็มพรม
                             ๓) นายไวพจน์  แก้วนิวงค์                   ๔) นายสุบัน  แก้วนิวงค์
                   หมู่ที่ ๓
                   ๑) นายเทวี  หัดระสา                        ๒)  นายนรินทร์  บุตรบุรี
๓) นางสำลี  นนท์เข็มพรม                   ๔)  นางบังอร  จันทะผล
                   หมู่ที่ ๔
                   ๑) นายกองศิล  นันไตย์                      ๒) นางคำกอง  เล็บสา
๓) นางอุทัย  แสงงาม                        ๔) นายบรรเจิด  นามไพร
         หมู่ที่ ๕
                   ๑)  นายธนกฤต  ซองทอง                    ๒)  นายนคร  เบ้าลี
๓)  นางสาวนันทนา  วิพรรณะ              ๔)  นางศุภิศรา  นครังสุ
         หมู่ที่ ๖
                   ๑)  นายฤทธิ์รงค์  ไชยมาโย                  ๒)  นายเอกชัย  สุทธิกร
๓)  นางสาวมณเทียร  พิลา                  ๔)  นางอารมณ์  ขยัน
                   หมู่ที่ ๗
                   ๑) นายสมาน  เพ็งเก่ง                        ๒) นายบุญส่ง  คำแพง
๓) นางมาลี  สมบูรณ์                         ๔) นางมนัญญา  โพธิ์พุ่ม
                   หมู่ที่ ๘
                   ๑) นายสงกรานต์  พิมพ์ทอง                 ๒)  นายนอม  มะอินทร์
๓)  นางสาวบรรทม  เสวิวัฒน์               ๔)  นางประไพ  แสนปากรณ์
๑.๖.๗  รายชื่ออาสาสาธารณสุขประจำหมู่  บ้าน  (อสม.)
                             ๑)  นางสาวกฤติมา  สนมศรี                 หมู่ที่ ๑ 
๒)  นางศุภดา  ปัดสาคำ                     หมู่ที่ ๑ 
๓)  นางนิยม  แร่ถ่าย                         หมู่ที่ ๑ 
๔)  นางบัวผัน  กวนศักดิ์                      หมู่ที่ ๑ 
๖.  นางวิลาวัลย์  สุขพรรณ                  หมู่ที่ ๑ 
                   ๗.  นางบุญตา  มะอินทร์                     หมู่ที่ ๑ 
                   ๘.  นางทองเรียน  กวนศักดิ์                  หมู่ที่ ๑ 
                   ๙.  นางชอบ  มะอินทร์                      หมู่ที่ ๑ 
๑๐.  นางคำกอง  เล็บสา                     หมู่ที่ ๑ 
                   ๑๑.  นางผ่องศรี  แสงวงค์                    หมู่ที่ ๑ 
                   ๑๒.  นางระวีวรรณ  มะอินทร์               หมู่ที่ ๑ 
                   ๑๓.  นางบังอร    สาระปา                   หมู่ที่ ๑   
๑๔.  นางลันดร   เปคำผุย                   หมู่ที่ ๒ 
                   ๑๕.  นางหนูพิน  นนท์เข็มพรหม            หมู่ที่ ๒ 
                   ๑๖.  นางจำรัตน์  นนท์เข็มพรหม            หมู่ที่ ๒ 
                   ๑๗.  นางสาคร    หัดระสา                   หมู่ที่ ๒ 
๑๘.  นางสุมะณี   ตงทิ                       หมู่ที่ ๒ 
                   ๑๙.  นางสำลี     นนท์เข็มพรหม            หมู่ที่ ๒ 
                   ๒๐.  นายไวพจน์  แก้วนิวงศ์                  หมู่ที่ ๒ 
                   ๒๑.  นางรจณา   หัสระสา                   หมู่ที่ ๒ 
                   ๒๒.  นางรัศมี     จันทะผล                  หมู่ที่ ๓ 
                   ๒๓.  นางสถิตย์   จันทะผล                  หมู่ที่ ๓ 
                   ๒๔.  นางผาง  ดวงมืด                        หมู่ที่ ๓ 
                   ๒๕.  นางสะอาด  จันทะผล                 หมู่ที่ ๓ 
                   ๒๖.  นางศรีพระจันทร์  หัดระสา            หมู่ที่ ๓ 
                   ๒๗.  นางสมอนจันทะผล                      หมู่ที่ ๓ 
                   ๒๘.  นางลำไพ  จันทะผล                     หมู่ที่ ๓ 
                   ๒๙.  นางทุมมา   สารีผล                    หมู่ที่ ๓ 
                   ๓๐.  นางนารี     พรมสาสน์                 หมู่ที่ ๓ 
                   ๓๑.  นางอนงค์   ภูสิทธิ์                     หมู่ที่ ๓ 
                   ๓๒.  นางสาวสายฝน  พรมชาติ              หมู่ที่ ๔                    
๓๓.  นางอุบลรัตน์  ทัดสี                    หมู่ที่ ๔  
                   ๓๔.  นางสายยนต์  ขอร่วมกลาง             หมู่ที่ ๔  
                   ๓๕.  นางพิมพา   โพธิ์วัด                    หมู่ที่ ๔  
                   ๓๖.  นางปิยะธิดา  ยอยเงิน                  หมู่ที่ ๔  
                   ๓๗.  นายกองศิล  นันไตย์                    หมู่ที่ ๔  
                   ๓๘.  นายจำปา  นัดทะยาย                  หมู่ที่ ๔  
                   ๓๙.  นางนิภาพร  ภากุล                     หมู่ที่ ๔  
๔๐.  นางสุดา  ศิริเวช                        หมู่ที่ ๔  
                             ๔๑.  นางกิฏติยา  ขันตี                       หมู่ที่ ๔  
                   ๔๒.  นางนิยม  โพธิ์วัด                       หมู่ที่ ๔  
                   ๔๓.  นางบุญทัน  อุนา                       หมู่ที่ ๔  
                   ๔๔.  นางอุทัย    แสงงาม                    หมู่ที่ ๔  
                   ๔๕.  นางปลาณี   อรัญทิศ                    หมู่ที่ ๔  
                   ๔๖.  นางไพฑูรย์  สุคันธ์                     หมู่ที่ ๔  
๔๗.  นายสุวรรณศร  นครังสุ                 หมู่ที่ ๕  
                   ๔๘.  นางนิยม  โคตร์มงคล                   หมู่ที่ ๕  
                   ๔๙.  นางหอม  วิพรรณะ                    หมู่ที่ ๕  
                   ๕๐.  นางประยงค์  เบ้าลี                    หมู่ที่ ๕  
                   ๕๑.  นางสุขสันต์   ซองทอง                  หมู่ที่ ๕  
                   ๕๒.  นางรัศมี  ผาชัย                        หมู่ที่ ๖  
                   ๕๓.  นางสุเวชจันทร์  คำสุข                  หมู่ที่ ๖  
๕๔.  นางอุไร  อุสาพรม                      หมู่ที่ ๖  
                   ๕๕.  นางรุ่งทิพย์   ทิพันธ์                    หมู่ที่ ๖  
                   ๕๖.  นางทองลา  เพ็งเก่ง                    หมู่ที่ ๗  
                   ๕๗.  นางสุพัตรา  เพ็งเก่ง                    หมู่ที่ ๗  
                   ๕๘.  นางสมบูรณ์  คุณฑา                    หมู่ที่ ๗  
                   ๕๙.  นางประนอม  มุ่งเขื่อง                  หมู่ที่ ๗  
                   ๖๐.  นางพยอม   โพธิ์วัด                    หมู่ที่ ๗  
                   ๖๑.  นางสาวมนัญญา  โพธิ์พุ่ม               หมู่ที่ ๗  
                   ๖๒.  นางทองพันธ์  ชาญชัยศรี               หมู่ที่ ๗  
                   ๖๓.  นางขนบพร  โพธิ์พุ่ม                    หมู่ที่ ๗  
                   ๖๔.  นางมาลี  สุนทร                        หมู่ที่ ๗  
                   ๖๕.  นางเตียง    สิทธิ                       หมู่ที่ ๗  
                   ๖๖.  นางแพงศรี  แสงสว่าง                  หมู่ที่ ๗  
                   ๖๗.  นางน้อย  จันพะงา                     หมู่ที่ ๗  
                   ๖๘.  นางวาสนา  พรมคำน้อย               หมู่ที่ ๗          
                   ๖๙.  นางหนูพันธ์   จันทร์ปัญญา            หมู่ที่ ๗  
                   ๗๐.  นางบุญเพ็ง   ด้นดั้น                    หมู่ที่ ๗  
                   ๗๑.  นางเพ็ญศรี  สนมศรี                    หมู่ที่ ๘  
                   ๗๒.  นางเนียด    มะอินทร์                  หมู่ที่ ๘  
                   ๗๓.  นางสวย  มะอินทร์                     หมู่ที่ ๘  
                   ๗๔.  นางกร   เสวิวัฒน์                      หมู่ที่ ๘  
                   ๗๕.  นางไพบูลย์  สาหัส                     หมู่ที่ ๘  
                             ๗๖.  นางต้อย  อุแผ่นพรหม                  หมู่ที่ ๘  
                   ๗๗.  นางแก่นศรี  แข็งแรง                   หมู่ที่ ๘  
                   ๗๘.  นางสวย  สนมศรี                       หมู่ที่ ๘  
                   ๗๙.  นายทองพูล  เทพมงคล                 หมู่ที่ ๘  
                   ๘๐.  นางวันเพ็ญ   รัตนะ                    หมู่ที่ ๘  
                   ๘๑.  นางวิมลรัตน์   สีทอน                   หมู่ที่ ๘  
๑.๖.๘  รายชื่ออาสาสมัครเกษตร
๑)  นายเศษ  ข้ามมา                         หมู่ที่ ๑
๒)  นายสุพรม  แก้วพุด                      หมู่ที่ ๒
๓)  นายพนมพร  จันทะผล                  หมู่ที่ ๓
๔)  นายหนุ่มฤทัย  เฟื้อยใต้                  หมู่ที่ ๔
๕)  นายนงคาน  เบ้าลี                       หมู่ที่ ๕
๖)  นายเลิศศักดิ์  ตะวะนะ                  หมู่ที่ ๖
๗)  นายบุญเธ่  อุดมศักดิ์                     หมู่ที่ ๗
๘)  นางพรรณี  สนมศรี                      หมู่ที่ ๘
          ๑.๖.๙ รายชื่ออาสาสมัคร  กศน
                   ๑)  นางบุญเพ็ง  ดั้นด้น
                   ๒)  นางสาวสุภาพัน  ชาวนาตรี
     ๑.๖.๑๐ รายชื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
              ๑)  นางสาวสันทนีย์  ซากุทน
              ๒)  นางสาวไพฑูรย์  หัดระสา
     ๑.๖.๑๑ รายชื่อคณะกรรมการ กศน.ตำบล
              ๑)  นายทรงเกียรติ  กวนศักดิ์                ประธาน
              ๒)  นายอรุณ  จิตพิมพ์                       รองประธาน
              ๓)  นายบรรพจน์  ซองทอง                  กรรมการ
              ๔)  นางบัวผัน  กวนศักดิ์                     กรรมการ
              ๕)  นายจำปา  นัดทะยาย                             กรรมการ
              ๖)  นายวิจิตร  รัตนะ                        กรรมการ
              ๗)  นายพั้ว  หัดระสา                        กรรมการ
              ๘)  นายสุรินทร์  จันทะผล                   กรรมการ
              ๙)  นายจักรินทร์  จิตพิมพ์                   กรรมการ
              ๑๐)  นายประยอม  เบ้าลี                    กรรมการ
              ๑๑)  นายเลิศศักดิ์  ตะวะนะ                กรรมการ
              ๑๒)  นายประยงค์  เฟื้อยใต้                 กรรมการ
              ๑๓)  นายสายัญ  โพธิ์พุ่ม                    กรรมการ
              ๑๔)  นายบุญเธ่  อุดมศักดิ์                   กรรมการ
              ๑๕)  นายสาโรจน์  ศรีรัตน์                  กรรมการและเลขานุการ
              ๑๖)  นายชาติ  อ่อนหวาน                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     ๑.๖.๑๒ รายชื่อปราชญ์เพื่อความมั่นคงประจำตำบล
              ๑)  นางศุภิสรา  นครังสุ            เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๕ บ้านนาหมากมี้

๑.๗  ด้านการศึกษาและความต้องการทางการศึกษาของประชาชนจำแนกตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนผู้ยังไม่ได้รับการศึกษา
ด้านความต้องการทางการศึกษา
๑. ด้านการรู้หนังสือ จำนวน . ๓๔๐  คน   
    แยกเป็น ชาย  ๑๒๕  คน 
    หญิง   ๒๑๕  คน
๒. ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    จำนวน....๗๘๗................คน
     -   ผู้ที่ไม่จบระดับประถมศึกษา ๔๕ คน  แยกเป็น ชาย  ๒๓  คน หญิง  ๒๒ คน
-   ผู้ที่ไม่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น๒๐๐  คน  แยกเป็น  ชาย  ๙๐คน  หญิง   ๑๑๐  คน
-   ผู้ที่ไม่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย๔๘๐  คน  แยกเป็น  ชาย   ๒๐๐ คน  หญิง    ๒๘๐  คน
๑.    การรู้หนังสือ   จำนวน   ๑๕ คน  แยกเป็น ชาย    คน หญิง    คน
๒.    ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จำนวน.... ๗๒ ........คน
     -   ระดับประถมศึกษา.....๕.........คน  แยกเป็น ชาย...๒...คน หญิง...๓.....คน
-   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๑๗  คน  แยกเป็น ชาย    คน หญิง  ๙ คน
-   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๐คน  แยกเป็น  ชาย  ๑๓ คน  หญิง  ๓๗ คน

.  สภาพปัญหาและความต้องการด้านอาชีพ
สภาพปัญหาด้านอาชีพ
ความต้องการด้านอาชีพ
๑.  ด้านอาชีพ
    ๑.๑ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ต้องอาศัยน้ำฝนในการเพาะปลูก
๑.๒ ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม
    .๓ อาชีพไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และขาดความหลากหลาย     
    .๔ ประชาชนขาดทักษะการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพและการพัฒนาอาชีพ การบริหารจัดการอาชีพ
   
๒.  ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต 
    .๑ ประชาชนขาดองค์ความรู้และแนวทางการดูแลสุขภาวะ อนามัยของตนเอง ครอบครัวและชุมชน
    .๒ ประชาชนในพื้นที่ส่วนมากขาดทักษะในการดำเนินชีวิต
    ๒.๓ ประชาชนในพื้นที่ขาดอาชีพเสริมหลังฤดูการทำนา   
    .๕ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

๓.  ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน
    .๑ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาสังคมและชุมชน
    .๒ ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมและขาดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ
   


๔.  ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    .๑ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
    .๒ ขาดการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาและต่อยอดอาชีพของตนเอง
    .๓ ขาดการวางแผนการพัฒนาอาชีพ
    .๔ ประชาชนขาดความรู้/คุณธรรมในการดำเนินชีวิต
    .๕ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต   
๑.  ด้านอาชีพ  จำนวน   ๔๐  คน 
แยกเป็น ชาย  ๒๘  คน  หญิง  ๑๒ คน
หลักสูตรที่ต้องการเรียน
    .๑ ช่างพื้นฐาน/ช่างเชื่อม จำนวน  ๒๕ คน
    .๒ การเพาะเห็ดนางรม จำนวน   ๑๒  คน
    .๓ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก     จำนวน  ๑๔  คน
๒.  ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต 
จำนวน  ๒๕ คน  แยกเป็น
ชาย   -  คน  หญิง  ๓๐  คน
หลักสูตรที่ต้องการเรียน
    ๒.๑ การดูแลสุขภาวะ อนามัยของตนเองและชุมชน  จำนวน  ๒๕  คน

    ๓.  ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน
จำนวน  ๒๐  คน  แยกเป็น
ชาย  ๑๐  คน  หญิง   ๑๐  คน
หลักสูตรที่ต้องการเรียน
    ๓.๑  หลักสูตรการส่งเสริมประชาธิปไตย 
จำนวน   ๒๐ คน
    ๓.๒ หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช จำนวน ๒๘ คน   

๔.  ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน ๒๐ คน แยกเป็น ชาย ๑๓ คน 
หญิง ๗ คน
หลักสูตรที่ต้องการเรียน
    .๑ การการเพาะเห็ด  จำนวน  ๒๐ คน
    .๒ การผลิตถ่านไบโอชาร์  จำนวน  ๑๕  คน
    .  การทำปุ๋ยชีวภาพ/การเลี้ยงไส้เดือน  จำนวน  ๑๐  คน
    .  การปลูกผักอินทรีย์ จำนวน     คน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น