"มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด " 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 095-6697493วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต/โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต/โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ วัดราชสีมาบ้านนาใน ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์

รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต/โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต/โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดราชสีมาบ้านน...