วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต/โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต/โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ วัดราชสีมาบ้านนาใน ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน/โครงการบริหารจัดดการขยะและการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น